Escola bressol “La Ginesta”

Per a reduir l’impacte visual de l’edificació, la seva volumetria apareix fragmentada, resolent el programa en una única planta. Un gran mur de contenció conté les terres de la cara Nord, mentre que una gran plaça oberta a l’espai públic s’encarrega de rebre als nens/es de l’Escola.

La zona central és il·luminada a través de grans lluernes situades a la coberta plana, mentre que les aules, orientades a Sud, es resolen mitjançant tres amb diferents orientacions i una volumetria marcada per una envolupant contínua de panells de fibrociment.

Aquests volums, amb coberta inclinada, situen la seva línia de carener per sobre la de la coberta plana posterior per a ventilar de forma natural la seva càmera interior. Les respectives façanes orientades al pati de l’escola, es troben protegides per unes marquesines revestides en ceràmica esmaltada de colors que serveixen tant per protegir de l’assolellament directe a l’estiu com per servir de referència per als nens/es.

Polinyà

825 m2 construits