Avís Legal

L’accés i la navegació en aquest lloc web, així com l’ús dels serveis de la mateixa, impliquen l’acceptació expressa i íntegra del present Avís Legal, així com la resta de polítiques i condicions generals publicades en el present portal. Si us plau, et recomanem que les llegeixis atentament.

1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment de les obligacions d’informació contemplades en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posem en el teu coneixement les següents dades:

Empresa: Roviras Castelao Arquitectes Associats S.C.P. (d’ara en endavant, “Roviras Castelao”)

CIF: J63810329

Direcció: Duquesssa d’Orleans, 50-56, Local 3, Barcelona, 08034, Barcelona, España

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 40918, Foli 91, Fulla B372690, Inscripció 1ª

Dades col·legials: 37886-0 y 37455-8 Colegio Oficinal de Arquitectos de Cataluña (COAC)

Correu electrònic: rovirascastelao@coac.net

Lloc web: www.rovirascastelao.com

2. USUARIS: La utilització d’aquest portal és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per qui accedeix a la pàgina web, d’ara endavant “Usuari”, de totes les condicions d’ús vigents en cada moment que es trobin en aquesta adreça. L’Usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament les presents condicions.

3. ÚS DEL PORTAL: Roviras Castelao proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades de la seva propietat (des d’ara, “els continguts”) a Internet. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-manipular els seus missatges; (iv) no realitzar cap acció destinada perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de manera temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i / o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi el funcionament normal del portal.

L’Usuari respondrà dels tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que Roviras Castelao o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions especificades anteriorment.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT: informem que Roviras Castelao compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), així com la LOPDGDD, relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privacitat

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del lloc web, incloent entre altres els textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, qualsevol que sigui el seu format, són propietat de Roviras Castelao, o bé disposa dels drets suficients, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el seu previ consentiment. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Roviras Castelao.

Roviras Castelao autoritza a l’Usuari a efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l’ús personal. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Roviras Castelao o dels seus legítims titulars. L’usuari no està autoritzat per procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts d’aquesta web en qualsevol forma i qualsevol que sigui la seva finalitat.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: Roviras Castelao no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics a Internet.

Roviras Castelao no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de Roviras Castelao; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (iii) ús indegut o inadequat de la pàgina web de Roviras Castelao; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament de el navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

7. COOKIES: El lloc web www.rovirascastelao.com utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de el lloc . Per a més informació, veure Política de Cookies.

8. MODIFICACIONS: Roviras Castelao es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al contingut i polítiques del seu portal.

9. ENLLAÇOS: En cap cas Roviras Castelao assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquest lloc web. Esmentats enllaços tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre Roviras Castelao el responsable de l’enllaç en qüestió. Per realitzar enllaços a la present pàgina web serà necessària l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

10. DRET D’EXCLUSIÓ: Roviras Castelao es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el present Avís Legal.

11. GENERALITATS: Roviras Castelao perseguirà l’incompliment de el present Avís Legal així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre legalment.

12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: Roviras Castelao podrà modificar en qualsevol moment les presents condicions, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

13. SEPARABILITAT: Si alguna de les disposicions contingudes en el present acord, o qualsevol de les seves parts, es determinés invàlida i / o inaplicable, no afectarà la resta de la disposició en qüestió o qualsevol altra disposició continguda en el present document.

14. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre Roviras Castelao i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.