POLÍTICA DE PRIVACITAT

Empresa: Roviras Castelao Arquitectes Associats S.C.P. (d’ara en endavant, “Roviras Castelao”)

CIF: J63810329

Direcció: Duquesssa d’Orleans, 50-56, Local 3, Barcelona, 08034, Barcelona, España

Correu electrònic: rovirascastelao@coac.net

Lloc web: www.rovirascastelao.com

Informem que el web www.rovirascastelao.com de la qual és titular Roviras Castelao (en endavant, “el portal o lloc web”), compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE ) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) així com la LO 3/2018, de 5 de desembre de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, normativa en matèria de protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades.

PRINCIPIS PER AL TRACTAMENT

En el tractament de les dades personals aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències de la normativa en matèria de protecció de dades personals:

• Principi de licitud, lleialtat i transparència: requerirem el consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics dels quals informarem prèviament amb absoluta transparència.

• Principi de minimització de dades: demanarem únicament les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són necessaris.

• Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, informarem de el termini de conservació corresponent

• Principi d’integritat i confidencialitat: les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat.

DADES SOL·LICITADES I FINALITAT DE TRACTAMENT

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remetis directament o mitjançant el lloc web, exonerant-nos de qualsevol responsabilitat sobre les mateixes.

En aquest sentit, informem que les dades que ens facilites de forma voluntària són recopilades i tractats amb les següents finalitats:

• Contacte

– Contestar les teves consultes, sol·licituds o peticions.

– Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició.

– Enviar informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.

Legitimació: la relació precontractual entre les parts.

• Formulari de comentaris bloc

– Gestionar i publicar els comentaris al portal web.

Legitimació: consentiment del titular de les dades.

• Contractació de productes i / o serveis (clients)

– Gestió i administració dels productes i / o serveis contractats.

– L’elaboració del pressupost i seguiment de la mateixa mitjançant comunicacions entre les dues parts.

– Enviament d’informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.

– Enviament d’informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que hi hagi autorització expressa.

– Facturació i declaració dels impostos oportuns.

– Realització de les transaccions que corresponguin.

– Gestions de control i recobrament.

Legitimació: la relació contractual entre les parts.

• Contractació de productes i / o serveis (Proveïdors)

– Facturació i declaració dels impostos oportuns.

– Realització de les transaccions que corresponguin.

– Gestions de facturació.

Legitimació: la relació contractual entre les parts.

• Xarxes socials

– Contestar les teves consultes, sol·licituds o peticions.

– Gestionar el servei sol·licitat.

– Relacionar-nos amb tu i crear comunitat.

Legitimació: l’atorgada a la xarxa social en qüestió. S’estarà a les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i hagin estat acceptades prèviament com a usuari.

CONSENTIMENT

Mitjançant la introducció de les dades, com a usuari atorgues el consentiment exprés i inequívoc, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos, perquè procedim al tractament de les dades facilitades en benefici de les finalitats esmentades. També implica el consentiment a la transferència internacional de dades, a causa exclusivament al fet que algun dels proveïdors o tercers que proveeixen serveis necessaris per al desenvolupament d’aquesta web es troben ubicats en altres països, sempre i quan existeixin les mesures i garanties necessàries.

El no facilitar les dades personals sol·licitades i el no acceptar la present política de protecció de dades (“checkbox” al formularis) suposa la impossibilitat de gestionar els serveis (finalitats) esmentades anteriorment.

MENORS D’EDAT

Es fa expressa menció als menors de 14 anys, en relació al tractament de les seves dades personals. Els menors no podran accedir a aquest lloc web sense el consentiment dels seus pares o tutors. En aquest sentit, Roviras Castelao no es fa responsable davant l’incompliment d’aquesta previsió.

DADES PERSONALS DE TERCERS

A Roviras Castelao només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si ens aportes dades de tercers, amb caràcter previ, hauràs d’informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

Roviras Castelao t’informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el teu consentiment. Com encarregats de tractament, Roviras Castelao té, entre d’altres, contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

Dinahosting, S.L., amb CIF B15805419 i amb adreça al carrer Salvades, 41, Baixos, 15705, Santiago de Compostel·la, Espanya. Pot consultar la seva política de privacitat i altres textos legals en el següent enllaç https://ca.dinahosting.com/legal/proteccion-datos.

Arquia Bank S.A., amb CIF A08809808 i direcció al c / Barquillo, 6, 28004, Madrid, Espanya. Pot consultar la seva política de privacitat en el següent enllaç https://www.arquia.com/es-es/info/aviso-legal/

Societat de Procediments de Pagament, S.L. (Bizum), amb CIF B87599478 i domicili al c / Francisco Sancha, 12, 28034, Madrid, Espanya. Pot consultar la seva política de privacitat i altres termes legals en el següent enllaç https://bizum.es/ca/politica-privadesa/

Google LLC, amb domicili a Gordon House, Barrow Street 4, D04 E5W5 Dublín, Irlanda, presta serveis consistents en serveis de computació en el núvol, de mesura i de correu electrònic. Política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Per poder oferir els serveis sol·licitats, Roviras Castelao pot divulgar amb els seus proveïdors de serveis – com per exemple, serveis d’allotjament, manteniment i seguretat de el lloc, facturació, etc. dades personals. Algun dels encarregats esmentats, tenen ubicats els seus servidors en països estrangers. Mitjançant la present política volem esmentar que procedim a realitzar (en aquests supòsits) les transferències internacionals pertinents per poder dur a terme el servei / funcionalitat que has sol·licitat salvaguardant en tot moment la seguretat de les teves dades i assegurant-nos que compleixen els requisits en matèria de protecció de dades contingudes en el RGPD, imposant les mesures de confidencialitat necessàries i altres mesures tècniques-organitzatives necessàries. Tals garanties i salvaguardes consisteixen en decisions d’adequació de la Comissió Europea, clàusules contractuals estàndard aprovades per la Comissió Europea o altres mecanismes legals permesos per el RGPD.

DRETS RECONEGUTS

Roviras Castelao garanteix en tot cas com a usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, podràs exercir els teus drets remetent una sol·licitud expressa a l’adreça postal indicada a l’encapçalament i / o enviant un correu electrònic a rovirascastelao@coac.net, indicant en l’assumpte: Drets ARCO-POL, i adjuntant fotocòpia del teu DNI. Si ho requereixen, tenim a la teva disposició formularis per al correcte exercici dels teus drets. Procedim a detallar-te en què consisteixen cada un d’aquests drets:

• Dret d’accés: permet conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

• Dret de rectificació: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.

• Dret de supressió: permet sol·licitar l’eliminació de les dades objecte de tractament quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació de servei.

• Dret d’oposició: permet evitar que no es dugui a terme el tractament de les dades de caràcter personal, excepte motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals .

• Limitació del tractament: permet sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en el cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.

• Portabilitat de les dades: permet sol·licitar i enviament de les dades que et incumbeixin i que ens has facilitat a un altre responsable que ens indiquis (sempre que sigui tècnicament possible).

• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

En el supòsit d’actuar com a representant del titular de les dades personals, serà necessari que acreditis aquesta representació mitjançant el seu DNI o signatura electrònica.

Al seu torn, com a usuari tens dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. Disposes d’informació addicional en el següent enllaç: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos

També tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si consideres que els teus drets poden haver-se vist vulnerats en relació a la protecció de les seves dades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

DURADA DEL TRACTAMENT

Les dades que ens has facilitat es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i/o durant el termini pel qual poguessin derivés responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimizació de les dades o destrucció total d’aquests. Si ho requereixes, disposem d’una taula amb el període específic de durada del cadascun dels tractaments realitzats.

NOTES ADDICIONALS

Roviras Castelao es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pots posar-te en contacte amb Roviras Castelao en l’adreça de correu electrònic mostrada en l’encapçalament.